جمعه، بهمن ۱۴، ۱۳۹۰

منشاء تركي نان و نام سنگك

 

 

منشاء تركي نان و نام سنگك-سينگگه‌ك


نان سنگك از آسياي ميانه و به طور مشخص جغرافياي زيست توركان جغتائي-ازبك نشات گرفته و به مرور زمان در افغانستان و خراسان و سپس مناطق ترك نشين ايران و آذربايجان و از آنجا در شهرهاي بزرگ فارس نشين متداول و در دو سده اخير به صورت نان سنتي و ملي مردمان ساكن در ايران و از جمله جامعه فارس درآمده است.
كلمه سنگه‌ك، به گونه اي كه در اين مقاله نيز نشان داده مي شود، كلمه اي تركي به معاني نان برشته شده، نان پهن و نازك، ناني كه آب بسيار جذب كرده و ناني كه راحت الهضم مي باشد است. نام اصلي نان سنگك در زبان فارسي، نان "خمیری" بوده كه به مرور زمان نام سنگك جايگزين آن گشته است.در منابع فارسي نام نان سنگك به صورت كلمه اي فارسي تشريح مي شود. چنانچه برخي آنرا مصغر كلمه سنگ و به معني سنگ كوچك، برخي نيز آنرا به صورت تركيب سنگ + -ک (پسوند شباهت) و به معني آنچه به سنگ شباهت دارد ريشه يابي مي كنند. حقيقتا نيز سنگك نوعی از نان است که بر سنگ ریزه‌ های گرم پخته میشود. اما اين ريشه يابي فارسي غيرعلمي و حتي عاميانه است. زيرا اسم سنگك را قاعدتا مي توان در مورد سنگهاي كوچك بستري كه خمير اين نوع نان بر روي آن پخته مي شود بكار برد، نه در مورد خود نان كه نه سنگ كوچك است و نه شباهتي به سنگ دارد. اساسا نام اصلي نان سنگك در زبان فارسي، نان "خمیری" بوده كه به مرور زمان نام تركي سنگك جايگزين آن گشته است.
پيدا شدن و متداول گرديدن نان سنگك صرفا در شهرهاي بزرگ فارس نشين، نشان از وارداتي بودن اين سنت و برنخاستن آن از سنن ملي فارسي-تاجيكي دارد. تصادفي نيست كه قدیمی‌ترین نوشته فارسي که در آن از نان سنگک نام برده شده، متن بسيار متاخر منسوب به سرزمين ترك نشين آذربايجان يعني كتاب "برهان قاطع" تاليف محمد حسين بن خلف تبريزي، نوشته شده در نيمه قرن دوم هفده (١٦٥١ ميلادي- ۱۰۶۲ ه.‌ق) است. اين امر، احتمال وام واژه بودن كلمه سنگك در زبان فارسي در سده هاي اخير و ريشه تركي آنرا تقويت مي كند. شايع شدن نان و نام تركي سنگه‌ك در آشپزي و غذاهاي سنتي و ملي فارسي پديده شگفت انگيزي نيست. چرا كه بسياري از غذاهاي سنتي و ملي آشپزي فارسي از جمله چلوكباب (نگاه كنيد به مقاله "چلوكباب، غذاي ملي تركي و آذربايجاني و هديه تبريز به جهانيان است") و آبگوشت (بوزباش) نيز منشاء تركي دارند.
سید داوود روغنی (شاطر داوود) از شاطرهای معروف شهر ری در کتاب خود بنام "مجموعه معارف و فرهنگ نانوایی سنگکی و نان سنگک" چاپ شده به سال ۱۳۵۶ مي نويسد هیچ اطلاع دقیقی از محل و پیدایش نان سنگک وجود ندارد. با اينهمه در دوره پهلوي-جمهوري اسلامي رواياتي در جامعه فارس، در باره تاريخ پيدايش نان سنگگ رايج شده اند. از جمله سالنمای کمیته‌ نانوایان شهر تهران، ادعا نموده شیخ بهایی به سفارش شاه عباس پادشاه دولت تركي آذربايجاني صفوي، نان سنگک را ابداع کرده است. برخي نيز اخيرا مدعي شده اند نان سنگک قبل از اسلام هم در ایران رواج داشته و گويا هنگامي كه یکی از پادشاهان ساسانی مریض می‌شود، طبیب وي دستور می‌دهد که برای معالجه شاه ناني تهیه کنند که بر روی ریگ پخته شده باشد. اين گونه روايت سازيها و بازنويسي تاريخ - كه همه مظاهر فرهنگي و اجتماعي مردمان ساكن در ايران و حتي منطقه را با سائقه هاي ناسيوناليستي افراطي فارسي به ايران زمين و دولت آرماني پارسي ساساني و ... اسناد مي دهند- عاميانه، بي پايه و غيرمعتبراند.
لغتنامه ها و منابع قديمي كاملا به ريشه حقيقي كلمه سنگك به صورت كلمه اي تركي پرتو افكني مي كنند. كلمه سنگه‌ك، كلمه اي تركي به معاني نان برشته شده، نان پهن و نازك، ناني كه آب بسيار جذب كرده و ناني كه به آساني قابل هضم مي باشد است. در لغتنامه هاي قديم و معاصر تركي مويده هاي بسيار بر معاني فوق وجود دارند:
١- سينگگه – سينگگه‌ك به معني برشته: در زبان توركي چاغاتاي (جغتائي)-ازبكي، يعني در آسياي ميانه كه مانند نان بربري، موطن نان "سنگه‌ك" نيز شمرده مي شود، كلمه "سينگگه" و يا "سينگگه‌ك"، صفتي به معني برشته، ويژگي ماده هاي خوردني مانند نان و سيب زميني و غيره است كه پس از پخته شدن بر اثر گرما، آب آنها گرفته مي شود و بي آنكه بسوزند به صورت ترد و شكننده در مي آيند. كلمه "سينگه‌ك" به معني برشته از افزوده شدن پسوند اسم ساز از بن فعل –گه‌ك (-گه مخفف آن است) به ريشه فعل "سينگمه‌ك" به معني برشته شدن حاصل شده است. چنانچه عبارت "سينگيب پيشگه‌ن نان" در زبان توركي مذكور نيز به معني ناني كه در حين پخته شدن برشته مي گردد است. در غرب ايران در تركي آناتولي (گورون-سيواس) نيز كلمه اي به شكل "سينه" به معني نان برشته وجود دارد كه (با تخفيف و تبديل سينگ به سين و –گه به –ه) معادل سينگگه ي تركي شرقي است. از همين ريشه است مصدر "سينگيرسيمه‌ك" در زبان تركي به معني كمي خشك شدن.
٢-سنگگه‌ج- سينچو به معني نان پهن: در منابع قديمي تر تركي مانند ديوان لغات الترك محمود كاشغري، كلمه اي به فرم "سنگه‌چ"–"سنگگه‌چ" به معني پيده-پيتا و يا نوعي نان به لحاظ شكل بين نان لواش (يوفقا-يوخا) و نان بربري (سومون) وجود دارد. در زبان موغولي نيز كلمه "سينگگه‌‌ن" و يا "شينگه‌ن" به معني نان يوفقا و نيز نازك، سبك، ... آمده است. كلاوسون در كتاب خود "لغتنامه ريشه شناسي كلمات تركي قبل از قرن سيزده"، احتمال ارتباط كلمه "سنگه‌چ" تركي با كلمه چيني "سينچو" به همان معني را مطرح كرده است (SIR GERARD CLAUSON, An Etymological Dictionary Of Pre-Thirteenth-Century Turkish Clarendon Press, Oxford, 1972). از همين ريشه است كلمه "سينگيراق" به معني دانه زردآلو، شفتالو و امثال آن كه پهن باشد.
٣- سنگه‌ك-سنه‌ك، سينيك، سينگيرسه‌ك، سينگيرسي، سينسه‌ك، ... به معني آب جذب كرده: كلمات تركي مذكور همه به معني آب گرفته، آب جذب كرده، خيس، ... مي باشند. با اين وصف، "سنه‌ك" –"سنگه‌ك" يعني نوعي نان كه خمير آن به هنگام پخته شدن، آب بسيار جذب كرده است. نام "سنه‌ك" –"سنگه‌ك" به اين معني، با خاصيت اصلي نان سنگك كه جذب آب است در همخواني كامل مي باشد. در نان سنگك از آرد ٧٪ سبوس گيري شده (داراي ٩٣٪ سبوس) استفاده مي شود. مقدار سبوس بالا باعث افزايش جذب آب به هنگام پخت نان سنگك مي گردد. چنانچه در تهيه نان سنگك، جذب آب ٩٥٪-٩٠٪ وزن آرد مي باشد. در حاليكه در تهيه نان بربري كه از آرد ١٨٪ سبوس گيري شده (داراي ٨٢٪ سبوس) استفاده مي شود، جذب آب خمير ٧٥٪-٧٠٪ درصد وزن آرد؛ در مورد نان لواش -با خميري شل تر از نان تافتون- كه از آرد ١٢٪ سبوس گيري شده (داراي ٨٨٪ سبوس) استفاده مي گردد، جذب آب ٧٠٪-٦٥٪ درصد وزن آرد؛ و در تهيه نان تافتون كه از آرد ١٢٪ سبوس گيري شده (داراي ٨٨٪ سبوس) استفاده مي شود، جذب آب ٦٥٪-٦٠٪ وزن آرد مي باشد.
٤-فعل سينمه‌ك به معني هضم شدن: بنابه اين ريشه شناسي، كلمه "سنگه‌ك" از ريشه فعل "سينگمه‌ك" به معني جذب شدن و هضم گرديدن بوده و به معني ناني كه به آساني قابل هضم است مي باشد. فعل "سينمه‌ك"-"سينگمه‌ك" در تمام زبانهاي توركي موجود است. در لهجه هاي آذربايجان-ايران زبان تركي فعل "سينگمه‌ك" به معاني بر دل نشستن، گوارا بودن غذا، هضم شدن غذا در معده؛ فعل "سينگيرمه‌ك" به معني هضم كردن؛ در توركي ازبكي فعل "سينگديرماق" به معني جذب كردن و "سينگيماق" به معني جذب شدن، هضم شدن بويژه خوراكيها،"سينگيش" به معني جذب و در تركي مدرن "سينديريم" به معني گوارش و هاضمه، "سينسين!" به معني نوش جان، ... است. بواقع نيز سنگک، نانی است نرم تر از لواش كه خمیر آن درآمده است. شاطر داوود در تعریف نان سنگک آن را به لحاظ "هضم آسان"، بهترین نان ایران و حتي جهان دانسته و در توضيح علل راحت الهضم بودن آن اضافه مي كند: "نان سنگك از آرد گندم سبوس دار کامل، مرغوب و سالم؛ آب خالص و نمک به دست می‌آید. ترش که در خمیر آن به کار می ‌رود نيز از همان آرد و آب و نمک درست می‌شود. در پخت نان سنگک به غیر از ماده‌ فوق، جوش شیرین و یا هيچ ماده‌ دیگری و به جز آرد مذكور، هیچ آرد دیگری حتا آرد جو یا سایر حبوب را نمی‌ توان به کار برد". اين طرز تهيه نان سنگك است كه بدان خاصيت نرم تر شدن و قابل "هضم آسان" بودن را مي دهد.
نتيجه: نان سنگك از آسياي ميانه و به طور مشخص جغرافياي زيست توركان جغتائي-ازبك نشات گرفته است. سنگك به مرور زمان در افغانستان و خراسان و سپس مناطق ترك نشين ايران و آذربايجان و از آنجا در شهرهاي بزرگ فارس نشين متداول شده و در دو سده اخير به صورت نان سنتي و ملي مردمان ساكن در ايران و از جمله جامعه فارس در آمده است. كلمه "سنگه‌ك" خود، كلمه اي تركي به معاني نان برشته شده، نان پهن و نازك، ناني كه آب بسيار جذب كرده و ناني كه راحت الهضم مي باشد است.
قابل ذكر است كه نان معروف به "بربري" در جامعه فارس نيز مانند نام سنگك تركي، منشاء غيرفارسي-غيرايراني و ريشه خراساني-آسياي ميانه اي دارد. نان بربری نانی است قدری سفت تر و ضخيمتر از نان سنگك که مانند نان سنگگ خمیر آن ورآمده ‌است. نان بربري نام خود را از نام طوائف هزاره بربري گرفته است که گويا یکی از شاهان قاجار در سده گذشته در جنوب تهران، پايتخت اين دولت تركي آذربايجاني اسکان داده بود (تاریخچه و چگونگی پیدایش نان سنگک ایرانی، حسن گل محمدی). (بربرها و يا هزاره هاي شرقي به همراه دره زينات و يا هزاره هاي غربي كه جمعا بنام خاورها شناخته مي شوند، گروهي به لحاظ تباري مونقول آميخته با تورك بوده كه در افغانستان و برخي مناطق استانهاي خراسان ساكن هستند. هزاره ها به مرور زمان زبان اصلي خود را فراموش كرده و آغاز به تكلم به زبان دري-تاجيكي نموده اند).

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Friendfeed :: Twitter :: Greader :: Email To: :: Qirmiz-da paylash! ::

۴۰ نظر:

 1. ترک متعصب. شمارو ول کنن می گی کل ایران ماله شما بوده.

  بعدم لازم نیست که خود نون حتما از سنگ باشه تا بهش بگن سنگگ. بلکه بدلیل اینکه روی سنگ های کوچک پرشته می شه بهش می گن سنگگ. حالا شما دلت رو خوش کن بگو ما فارس ها عامیانه فکر می کنیم. شما که عمیق و فیلسوفانه فکر می کنید چه گلی به سر این دنیا زدید؟؟؟

  تعصب هم معلومه کیا دارن. تعصب رو اونها دارن و تفکر فاشیستی دارن که پان ترکیسم رو راه انداختن. نه ما فارس های بی ادعا که گزاشتیم هرکاری خواستید تو این مملکت بکنید تا بشه اینی که هست. از اون بالا بگیر و رهبر تا بیا پایین ترکین. همینه که وضع ما همینه. از مهماننوازی ماست. وگرنه همون اول باید می زاشتیم جدا بشید تا ببینم سر دو سال بر می گشتید التماس بکنید که دوباره قبولتون کنیم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. جناب نا شناس
   پسره خوب من كاري به فلسفه سنگگ ندارم اما همچين ميگي بايد ميزاشتيم و اجازه ميداديم انگار رو ملك پدرت نشستي داري حرف ميزني بقيه هم اجاره نشين هستند توي اين مملكت

   در ضمن به اين خيال هم نباش شما چون ارزش پول آذربايجان (مانات) همين الانش 2400 تومانه و از دلار هم بالاتر هست ... دچار خود شيفتگي و خود فريبندگي هستيد شما انگار

   هنوز هم هنوزه از صدقه سر معادن آذربايجان تونستيد روي پا بياستيد :|
   و كاسه گدايي دستتون برنداشتيد كه اميدوارم به زودي اين اتفاق هم براتون بيفته

   حذف
  2. در ضمن اينم بگم
   ما هيچ گلي به سر هيشكي نزديم اما حد اقلش در دنيا مجلات مهم به زبانهايي كه نوشته ميشه يكيش هم تركي هست ... حالا شما بفرماييد چه گلي به سر ايران زديد ..!!!! دنياش ارزوني خودت
   پاتوو از اين خراب شده بيرون بزاري بايد لال بشي و حرف نزني .. حالا اينجا ادعاي خدايي ميكني
   به لهجه غير فارس ميخنديد و جك ميسازيد و هزار هزار نژاد پرستي رو ما از شماها سراغ داريم فقط

   حذف
  3. آخه ابله جون کدوم معادن؟ حالا اگه خوزستانیها و بختیاریها این رو بگن یک چیزی. شما پانترکهای خر فکر میکنین همه مثل خودتون خرن! در ضمن من پیشنهاد میکنم پاشی گوت رو گم کنی بری همون مغولستانت مغول جون.

   حذف
  4. نگو مجله بزبان ترکی چاپ میشه! بگو ببینم از ۲۰۰ سال به قبل کدوم آثار مهم تاریخی و ادبی بزبان ترگی نوشته شده کودن.

   حذف
 2. نا شناس عزیز به خاطر نام یک نان لطفا درگیری ایجاد نکنید همین کامنت شما در راستای اهدا شوم بعضی هاست ایشان با زحمت فراوان تاحقیقات مفصل کرده اند که جای تامل دارد و شاید حق با ایشان باشد

  البته میخوام از نویسنده بپرسم که منظورشان از دولت تركي آذربايجاني صفوي چیست در اینکه صفویه ترک بوده اند شکی نیست و همه این را قبول داریم و کتبهای درسی هم همین را نوشته آیا منظور از دولت ترکی آذذربایجانی ااین است که تاکید بفرمایید از ترکان آذربایجان بوده اند و یا فقط برای اینکه نام ایران را نیاورید به کار بردید پادشاهی صفویه همانقدر ایرانی است که پادشاهی ساسانی

  پاسخحذف
 3. نان سنگک هیچ لهجه ای ندارد و بچه ی تهران (فارس) است. من یک نانوا هستم و جد اندر جد نانوایی سنگکی داشتیم. تمام شاطرهای این نانوایی ها از سالهای دور فارس بوده اند برعکس شاطرهای نانوایی های بربری و لواش که همگی ترک زبان هستند.

  پاسخحذف
 4. من فقط نمیفهمم اگر این نان ریشه از ان محلهایی که ایشان می فرمایند دارند چرا اثری از ان در ان مکانها نیست؟؟؟
  بالاخره پارسیان با ان همه تمدن یه متفکر واسه تولید نان نداشتند که بروند از ترکان ازبک کپی کنند؟ لاللعجب

  پاسخحذف
 5. turk qardaşlarım öz işize baxın farslara javab vermaqdan öz vaxtızı öldurmağın it hürüyer karvan geçer

  پاسخحذف
 6. واقعا متاسفم ما آذریها به جای ایرانی بودن خودمان باید همش دلیلا بیاریم که نژادمون ترکه .برین کتابهای کسروی رو بخونین.ما آذریها ایرانی بودیم هستیم و خواهیم بود.و مثل پدرهامون این هویت سازهای پان ترک رو مثل پیشه وری مثل تفاله می ریزیم دور
  یاشا ایران یاشا آذربایجان

  پاسخحذف
 7. در ضمن آقای محترم نویسنده لطفا به جای سنگک بفرما آذربایجان تبریز بکو یا بادکوبه و محله های تبریز مثل شش کلان یا هزاران اسمی که در آذربایجان عزیزمون هست ریشه اش چیه.
  جالب اینجاست جمهوری اران(معروف به اذربایجان)عید نوروز رو جشن می گیره بهش میگه nevruz بعد میگه این ماله ماست

  پاسخحذف
 8. آقای عزیز . اهداف شما هم در جای جای نوشته شما روشن است . برادر گرامی مطاله تاریخ ضررندارد. منطقه آذربایجان این چند صده اخیر ترک زبان شد انهم در اثرکوچ اقوام ترک ماورا النهر و بی عرضگی حکومت مرکزی . تا کنون با خود اندیشیده ای که چرا تمامی اسامی شهرهای آذربایجان فارسی است ، اگر هم بقول شما در تبریز این نان برای اولین بر طبخ شده . این خود دلیلی بر ایرانی بودن ان است ، مانند زردشت که در آذربایجان میزیست و یا بابک که در پی احیای آین مزدک بود که دینی کاملا ایرانیست و سرداری ایرانی بود که با حکومت اعراب مبارزه میکرد . بر خلاف نظر این هموطن که گفته اند باید میگذشتیم جدا شوید. من معتقدم اگر کسی میخواهد جدا شهر میتواند کوله بارش را برداشته و رهسپار جائی شود که از آنجا آمده. مانند پیشه وری، ما مالک وجب به وجب خاک ایران بوده و هستیم، من نمیدانم چرا تمامی بزرگان آذربایجان مانند ستارخان. باقرخان . بابک همیشه بر ایرانی بودن خود تاکید داشته اند اما دوستانی که خود را پیرو آنان میدانند داستان پانترکیسم را علم میکنند? در متن خود نوشته بودید حکومت ترکی غزنویان ؟ آخر عزیز من ،اگر غزنویان ترک بودند چرا این همه سال با عثمانی جنگیدند؟ چرا پایتخت خود را اصفهان قرار دادند ؟ در آخر هم به گفته ای از ستار خان ، افتخار ایران و ایرانی بسنده میکنم.
  ستارخان: من می خواهم هفت دولت زیر بیرق ایران باشد من زیر بیرق بیگانه نروم.

  پاسخحذف
 9. نرود ميخ عقل و منطق و برهان و علم بر سر چدني فارس ضد تورک جاهل نژادپرست ماليخوليايي ايران.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بابا جان اگه ما هم مثل شما پانترکهای خائن نژاد پرست و هوچی بودیم که از ایران و ایرانی چیزی نمانده بود ابله. شمائید که با هزاران سایت نژادپرستانه بلبل اسرائیل و آمریکا و ترکیه و حیدراولاغ اوف شدید!

   حذف
 10. سلام اما در مورد نان بربری بگوییم که اطلاعات خود را اصلاح کنید این نان نام خود را از طایف ای گرفته به نام بربری که از ساکنان بومی خراسان هستند و هم اکنون در مشهد و فریمان . قوچان و چناران و ... دیگر شهر های استانهای دیگری مثل همدان و کرمان زیست میکنند اما بعد از قیام 1314 مسجد گوهر شاد بر علیه رضا خان که با قیام جمیع طوایف بربری همراه شد و موجب سرکوب و کشتار و تبعید هزاران نفر شد به دستور رضا خان نام این قوم به خاوری تغییر یافت از جمله اشخاصی از این قوم که برای شما اشنا است میتوان به خداداد عزیزی و محمود رضا خاوری اشاره کرد

  پاسخحذف
 11. آقا می فرماید هیچ کجا ایرانیها را تحویل نمی گیرند. درست می گویی ولی ما ندیدیم ترکها را تحویل بگیرند. توی آلمان اغلب راننده تاکسی ها ترک هستند. شاید این یک نوع تحویل گرفتن است.

  پاسخحذف
 12. محمد جان دلبندم اون نون مشهدی است نه بربری!

  پاسخحذف
 13. به چس سگه که نان سنگک مال فارسهاست یا ترکها. مرده شوی هرچه متعصب ترک و فارس و عرب و غیره را ببرد. ریدین به کشورمون. بس کنید دیگه.

  پاسخحذف
 14. واقعا جای تاسف است که افرادی اینچنین بی فکر و متعصبانه با هم برخورد کنند به جای اینکه در شرایط سخت پشتیبان هم باشیم .
  صد البته که نویسنده چنین مطالبی بی هدف نیست و ما به عنوان ایرانی نباید با کامنتهای توهین امیز اب به اسیاب جناب نویسنده بریزیم .
  با ارزوی روزهای خوب برای همه مردم ایران از هر نژاد،زبان و مذهبی .

  پاسخحذف
 15. من خودم ترك هستم ولي با خوندن اين متن پي اهداف شوم نويسنده بردم. اينكه با دستاويز قرار دادن نام يك نان اينچنين به همه چيز حمله كنيم بي انصافيست. جناب نويسنده! هر كس با هر گرايشي كه توي اين مملكت داره زير يه نام جمع ميشه اونم ايرانه. ايراني بودن از هر قوم و نژادي. اگر قرار باشه هر كس براي خودش پرچمي درست كنه ايران هزار تيكه ميشه در صورتي كه تاريخ اين كشور تا بوده زير نام ايران بوده و نه هيچ چيز ديگه. زبان و لهجه و قوم و نژاد نمي تونه باعث جدايي بشه. در ضمن جناب اقاي نويسنده شما اگر واقعا پان ترك نيستي حتما مي دوني كه استاد شهريار ديوانش به فارسيه؟ پس از خر شيطون بياييد پايين و دست از جدايي طلبي و توهين و استهزاء ديگران برداريد. البته همين جمله رو به ديگران هم بايد بگيم كه دست از استهزاء قوم ترك و عرب و لر و ... بردارند...
  موفق باشيد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. محترم این یک مقاله علمی و زبان شناختی است من نمی دونم شماها چرا موضوع ها رو باهم قاطی می کنین
   درضمن اینکه شهریار به فارسی شعر گفته به خودش مربوطه هر کس آزاده به هر زبونی که میخواد شعر بگه

   حذف
  2. آره جون ننه ت، علمیه؟!!!! بهمین خیال باش. لابد علمی از نوع پانترک و الهام اولاغ اوفی آن!

   حذف
  3. با فحاشی های صورت گرفته از جانب عده ای که سنگ میهن پرستی را به سینه میزنند کاری ندارم ولی باید متذکر شوم حال امروزی ایران به گونه ای است که کوچک ترین اشاره ای به نام و فرهنگ اقوام از طرف قومیتها به سرعت با تهمت های متعصبانه پان ایرانیستها خفه میشود.اگر شنیدن نام نژادها برایتان چنین سخت است که تحملش را ندارید نیازی به آذری یا ترک جلوه دادن خود نیست.

   حذف
 16. کس خل ! این که از اسمش معلومه یعنی چی؟ یعنی نانی که روی سنگ می پزند. جه دخلی به تورک! و فارس داره؟ گرچه در مناطق فارس زبان رایج تر است. این همه منبر رفته ای که چی؟ اصرار تا حماقت تا کی؟ اگر فکر می کنی زیر خایه "علی اف" رستگار می شوید ، زودتر بروید همان جا. هیچ زور و اصراری بر ماندن شما نیست. من نمی فهمم که چه افتخاری در زیر پرچم عاریه ای علی اف یا ژنرال های ترکیه ای هست که در ایرانی بودن نیست. همان طور که چند سال پیش به زبان مادری و دین اجدادی خود پشت پا زدید( حالا گیریم با زور و تحت فشار) هیج بعید نیست که زیر هر چیز دیگر هم بزنید. بروید و نان بربری را هم با خود ببرید ولی نان سنگک را لطفا برای بگذارید.

  پاسخحذف
 17. ما نمی دونیم از کی تاحالا کلمه سنگ و سنگک ترکی شده که ما خبر نداریم؟!!! در ضمن همچین میگی آذربایجان و شهرهای فارس انگار از دو دنیای متفاوت سخن میگی! شما پانترکهای پر رو، رو دست سنگ پای قزوین آث پیک آوردین. تا حالا که نظامی و مولوی و بو علی ...رو ترک کردین حالا نوبت چیزهای دیگه شده! براتون متاسفم که عقده حقارت داره پاره پارتون میکنه. اگه تو اروپا هم راهتون بدن خواهید گفت که مارگارت تاچر و ملکه الیزابت و بیسمارک و هیتلر و روزولت... ترک بودن!!!!!بابا جون اگه نمی دونین بدونین که نصف ترکیه فعلی تا۵۰۰ سال پیش مال ایران و نیم دیگرش مال بیزانس بوده و چون ترکهای سلجوقی برده، همچون دیگر ترکان ازپر رویی زیادی برخوردار بودن و نمک نشناس، این سر زمین هارو اشغال کردن و مالک شدن ولی چون اروپائیها از ما ایرانیها با عرضه تر بودن پشت دیوارهای وین آنها رو با اردنگی پس زدن و در نهایت در جنگ اول بطور کامل پوزشون رو به خاک مالیدن. مطمئن باشین که آن زمان دور نخواهد بود که کنستانتینوپل رو هم ازتون بگیرن همانطور که اورشلیم رو گرفتن.

  پاسخحذف
 18. شما پانترکهای احمق اینقدر خرید که فاشیسم و حماقت و نوکری رو به حد اعلا رسوندین. آمریکای جنوبی و مرکزی علی رغم زبان واحد و فرهنگ واحد هرگز بدنبال یک اتحاد نامقدس همچون چیزی که شما بدنبالش هستید، نیست. آمریکائیها و استرالیایها و خیلی از کشورهای انگلیسی زبان هرگز بدنبال اتحاد با انگلیس نیستند و بهمین ترتیب هم هست در مورد کشورهای فرانسوی زبان و آلمانی زبان! این نشانه مناعت طبع و آزادگی آنهاست. پس نتیجه میگیریم که شما جز مزدوران گوش بفرمان چیز دیگری نیستید.

  پاسخحذف
 19. من یک ایرانی ترک آذربایجانی هستم. نمیدانم همه این آسمون به ریسمون بستن ها برای چیه! نام نان سنگک و بربری ترکی باشه یا پارسی چه فرقی میکنه!؟ بسیاری از کلمه های پارسی در زبان ترکی بکار میره و بسیاری از کلمه های ترکی نیز در زبان پارسی.
  حکومت ترک صفویه همانقدر ایرانی است و به آن افتخار می کنیم که حکومت لرهای زندیه یا مازندرانی های آل بویه یا خراسانی های سامانی.
  ما همه ایرانی هستیم و خواهیم ماند به کوری چشم تندروها و جدایی خواهان.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ما مخلص تمام آذریهای هم وطن هستیم و صد البته چاکر فرهنگ غنی آنها چون از خودمون هستن ولی لعنت بر هر چه پانترک فاشیست دزد فرهنگ و تاریخه که این فرقه ساخته و پرداخته آمریکا و اسرائیل و ترکیه با همکاری جمهوری اسلامی ریاکار تفرقه افکن و صد البته روسیه میباشند. همانطور که استالین قسمتی از ارتش خودش رو یونیفورم لهستانی تنشون کرد تا اسب تروایی در لهستان درست کنه و با این لهستانیهای قلابی آن کشور رو از هم بپاشه در آران نیز با تبدیل اسم آن به آذربایجان و با کارگذاری مهره های روسی الاصل در آنجا به عنوان ترک آذربایجانی سعی کرده هم هویت و فرهنگ آنجا رو از بین ببره هم در داخل مرزهای ایران تفرقه افکنی کنه. زهی خیال باطل. این ترکهای قلابی همان پانترکهای بی شرف هستن.

   حذف
  2. والله امیر جان ما هم مثل تو به آذری ها افتخار می کنیم. مگه می تونیم آذربایجان را جدا از ایران بدونیم؟؟! اونجا ریشه ماست... در بسیاری از زمان ها مثل زمان آتروپات و.... این آذربایجان بوده که به عنوان ایران شناخته شده و نام ایران را یدک کشیده... بیش از 90 ذزصد پادشاهان ایران و حتی مقامات ایران آذری بودن و همه ما اونها را به عنوان نماینده های ایران می شناختیم... پس آذری ها اگه از من پارس بیشتر ایرانی نیستن، کمتر نیستند.... اسم کشور ما ایران هست نه پرسیا... و این کور متعلق به همه قومیت هایی هست که توی این خاک زندگی می کنند... متاسفانه برخی دوستان با عصبیت می خوان بگن که متفاوت هستند... کاش همه ما بفهمیم که هیچ کس از جدایی ایران سود نمی کنه...
   من نمی فهمم اینکه حالا نون سنگک آذر بوده چه مشکلی دا می کنه و اصلا چرا باید بر افتراق ها دست بزاریم بجای اینکه بر مشابهت ها...؟!!!

   حذف
 20. من نخوانده می گویم نان سنگک تقدیم به همه ترکان عزیز.نان خشک تنوری خراسانی و نان تافتون و نان سرموکی و نان گعک(کیک) و گالگ نیز مال شما ترکان بخصوص آذری ها.
  نیازی نیست اینهمه زور بزنی تا ثابت کنی.بخال هندویت بخشم سمرقند و بخارا را

  پاسخحذف
 21. تمامی واژه های آذربایجان به احترام خوانندگان گرامی به صورت املای صحیح فارسی تصحیح شد.

  پاسخحذف
 22. چه خدمات ارزنده ای به جهان بشریت ارائه کردین... احسنت الله...

  پاسخحذف
 23. خیلی زیبا بود بیرلیک یولو اللرین آغرمسی
  چئورک سنگک
  گویا هموطنان فارس ما به جای یک فرهنگستان باید چندین فرهنگستان تاسیس کنند تا بتوانند از عهده زبان تورکی ما که در حال حاضر خیلی ناقص هم شده بر ایند
  لینک این مطلب رو در سیات قیرمیز دیدم
  www.qirmiz.com
  بیر تورک همداندان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زر و زر المه

   حذف
  2. چرا اینفدر از کیر ترک ها بالا میرید ؟ واقعا یک کم فکر کنید.ما با چه زبونی بگیم نمی خواهیم با شما تو یک جغرافیای سیاسی زندگی کنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   حذف
 24. donya besoie danesho sazandegye hata dar alman va france va russeie zed iran ,chin tamaakar ketbhaye englisio ro bar midaran shomarei donble inanad ke azari az ghaznevi ya saljoughie ya moghol avarde ya tatar,bichare madre zartoshto atropaten ou nezamie ba hamchin efazat.har chiz khub dar donya male kore zamine ,zemnan atshkadehaye baku va khrabehaye manande anhara ra altae joghtae avarde?name pesaran khematgozar chengiz ke bishomar az khanvade adamyan va menjomle azaryano ro koshtand che bud?

  پاسخحذف
 25. وای که ماتو این قرن چه حرفهای متعصبانه ایی میزنیم !!کشوری مثل آمریکا از تنوع فرهنگی نژادیش ومذهبیش نهایت استفاده را میکنه ومیشه ابرقدرت دنیا .ماهم میگردیم یک اختلاف پیداکنیم ومیرسیم به نون سنگک!!!واقعاشرم آوره !برای کشوری که میتونه باآذریهای واقعا قهرمانش که همیشه ایران را از غرب بیمه کرده بودند وجلوی ترکان عثمانی قهرمانه دفاع کردندبر کشورهای شمالیش تسلط فرهنگی داشته باشه بابلوچها بر پاکستان بااعراب خوزستان بر کشورهای عربی باکردها بر قسمتی از عراق. باید تمام عرق ملی را بذاریم کنار ودنبال اختلافات بگردیم.سی سال پیش بود یک مشهدی(ایرج جنتی عطایی)یک شعری میگفت ویک اصفهانی(حسن شمایی زاده)آهنگش را میساخت ویک ارمنی (مرحوم واروژان)تنظیم میکرد ویک آذری(گوگوش عزیز)میخوند وبعد میرفتی تو کل کشورها همسایه ومیدیدی رو همون آهنگ شعر گذاشتند وبازبان خودشون میخوندند.اون زمان ایرانی بودن افتخار بود نه فارس وآذری وکرد وارمنی و...بودن.کاش برمیگشتیم به همون زمونها واین تعصبات رامیذاشتیم برای یک دنیای دیگه!!به قول داریوش (خواننده عزیز که خودش آذریه):پدرم میگفت قدیما کینه هامون رو دور انداخته بودیم ...ببخشید یک کم تند رفتم

  پاسخحذف
 26. پان ترک ها به اندازه ی پان فارس ها خر هستند. اصولاً هرکی قوم و طایفه اش رو یه جورایی برتر از بقیه بدونه یه خره نابالغه.

  پاسخحذف
 27. لطفا در مورد منشا ترکی خر و نام الاغ هم توضیح بدهید

  پاسخحذف